Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu.