Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (deliktowa) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontraktowa).