Nadubezpieczenie

Występuje, gdy ubezpieczający zawyży wartość przedmiotu ubezpieczenia. Powoduje to zwiększenie składki naliczanej od sumy ubezpieczenia, ale nie skutkuje wypłatą odszkodowania wyższego niż wartość ubezpieczanego mienia.