Multiagent

Osoba fizyczna lub prawna wykonująca czynności agencyjne, m.in. zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń.