Newsletter

Lista najczęściej zadawanych pytań - ubezpieczenia NNW

Czym jest i co jest objęte ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące tzw. trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonej osoby. Za nieszęśliwy wypadek uważa się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczona osoba wbrew swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Nagłość zdarzenia polega na jego błyskawicznym, szybkim przebiegu - tym samym standardowo poza ochroną ubezpieczeniową są takie zdarzenia jak przewlekłe stany chorobowe lub takie, które powstają w dłuższym okresie czasu. Przyczyna zewnętrzna to taka, która ma swoje źródło na zewnątrz poza organizmem człowieka - upadek konaru drzewa, śliska powierzchnia etc. Pełnym zakresem ochrony najczęściej objęte są wypadki jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, pracy lub pobytu w zakładzie opiekuńczym, w drodze do szkoły, pracy lub zakładu opiekuńczego, jak również w życiu prywatnym tzw. ubezpieczenia z ochroną całodobową. Ochrona ubezpieczeniowa zwykle obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół. Zakresem ochrony objęte są zwykle wypadki powstałe na terenie kraju w zakresie całodobowym, przy czym przeważnie zakres terytorialny ubezpieczający może za opłatą dodatkowej składki rozszerzyć na inne terytoria poza Polskę.

Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci - pełna suma ubezpieczenia a w przypadku uszczerbku częściowego - określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Prezentowana na naszym rynku oferta zwraca uwagę bardzo szeroką wariantowością rozbudowaną o szereg dodatkowych świadczeń umownych. Należą do nich ograniczane maksymalnymi długościami okresów za które wypłacane są świadczenia oraz określonym procentem sumy ubezpieczenia:

- zwrot kosztów leczenia nieszczęśliwych wypadków; - świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki; - zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego; - zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych; - zwrot kosztów leczenia, czasem również leczenia ponadstandartowego; - zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego; - zasiłki dzienne z tytułu czasowej niezdolności do nauki lub wykonywania pracy; - diety szpitalne; - refundacje kosztów leczenia zagranicą czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

W ofertach ponadstandardowych można spotkać dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową czasami noszące cechy świadczeń występujących także często w ubezpieczeniach życiowych. Są to przykładowo rozszerzenia ochrony na urodzenie dziecka, śmierć osób bliskich. Powszechnie stosuje się również zwolnienia z przyczyn socjalnych części ubezpieczonych z obowiązku opłacania składki czy też przekazanie przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczającego określonej darowizny. Podkreślenia wymaga, iż zakład ubezpieczeń nie przyjmuje odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia spełniające kryteria nieszczęśliwego wypadku. Są sytuacje gdy zakład ubezpieczeń nie odpowiada za określone zdarzenia - są to wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej.

W umowach ubezpieczenia NNW z ochrony ubezpieczeniowej przeważnie wyłączone są przeważnie następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane na skutek:

- usiłowania lub popełnienia samobójstwa albo przestępstwa, udziału w bójkach; - spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; - działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, udziału w zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach, aktach teroryzmu etc.; - kierowania po drogach publicznych pojazdami mechanicznym, bądź obsługi urządzeń bez wymaganych uprawnień; - śmierci i innych uszczerbków powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów, chorób zawodowych, infekcji; - wyczynowego uprawiania sportu przy czym za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia tego ryzyka.

Ponadto warunki ubezpieczenia zawierają szereg obowiązków nałożonych na ubezpieczającego w przypadku zaistnienia szkody, które są regulowane przez zakłady w zbliżony sposób. Przede wszystkim ubezpieczony ma obowiązek złagodzić skutki wypadku poprzez poddanie się opiece i zaleceniom lekarskim oraz niezwłocznie po zakończeniu leczenia powiadomić o wypadku zakład ubezpieczeń. Ubezpieczony powinien również przedstawić szczegółowo okoliczności wypadku, przekazać dokumentację medyczną związaną z wypadkiem, zgłaszać wszelkie zdarzenia , które mogą mieć wpływ na powstanie wypadku ubezpieczeniowego (np. pobicia oraz napady), współpracować z zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami, u których się ubezpieczony leczył przy przekazywaniu do zakładu ubezpieczeń dokumentacji z przebiegu leczenia, podjąć aktywną współpracę z zakładem ubezpieczeń w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku a także poddać się badaniom przez wskazanych lekarzy.

Dlaczego z ubezpieczenia NNW otrzymałem tak niskie odszkodowanie?

Z naszego doświadczenia wynika, że w ubezpieczeniach NNW stosowane są zbyt niskie sumy ubezpieczenia, które to określają maksymalny limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy. Są to zazwyczaj limity na poziomie od 5 000 zł do 10 000 zł. Mechanizm odszkodowawczy ubezpieczenia NNW przy uszczerbkach częściowych, których w praktyce występuje najwięcej, polega na tym że suma ubezpieczenia mnożona jest przez uzyskany na komisji lekarskiej procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niskie sumy, które zdominowały te ubezpieczenia prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przyznanych świadczeń odszkodowawczych, przykładowo bowiem gdy orzeczony na zdrowiu uszczerbek kształtuje się na poziomie 2 % przy sumie ubezpieczenia w wysokości 5000 zł przyznane świadczenie odszkodowawcze wyniesie 100 zł, co siłą rzeczy po stronie ubezpieczonych wywołuje poczucie pozorności ochrony ubezpieczeniowej. Czasami spotyka się również oferty, w których uszczerbki np. do wysokości 5% nie są w ogóle objęte ochroną ubezpieczeniową. W naszej ocenie praktyki te są nieetyczne i winny być kwalifikowane jako sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia.

Zaniżono mi odszkodowanie z ubezpieczenia NNW - co w takiej sytuacji mogę zrobić?

Najczęściej pojawiającym się problemem w indywidualnych przypadkach likwidacji szkód z ubezpieczenia NNW to zarzuty poszkodowanych lub ich rodziców odnośnie zaniżania przez komisje lekarskie działające na zlecenie zakładów ubezpieczeń stałego uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanych. Zarzuty dotyczą również nie uwzględnienia całości obrażeń oraz zarzuty braku fachowości lekarzy orzeczników działających na rzecz zakładów ubezpieczeń. W przypadku wystąpienia tego typu problemów po stronie poszkodowanych lub ich rodziców istnieje możliwość żądania od zakładów ubezpieczeń zapewnienia w składzie komisji lekarzy o specjalizacjach odpowiadających rodzajowi uszczerbku, schorzenia będącego następstwem wypadku. Podobnie w sytuacjach spornych już po komisji lekarskiej w zależności od konkretnego zakładu ubezpieczeń istnieje możliwość wystąpienie z odwołaniem w samym zakładzie ubezpieczeń w oparciu o wewnętrzny system weryfikacji orzeczeń lekarskich. Z naszych obserwacji wynika, że część zakładów ubezpieczeń, w przypadku zakwestionowania wysokości orzeczonego uszczerbku szczegółowo weryfikuje pierwotne orzeczenia komisji lekarskiej - w przypadku stwierdzenia zaniżonego uszczerbku - przyznając dodatkowe świadczenia.(źródło: Urząd Rzecznika Ubezpieczonych)
Warto wiedzieć
Zapraszamy Państwa do udziału w bloku szkoleniowym: 04.10.2011
„Modelowanie zarządzania procesami biznesowymi w instytucjach ubezpieczeniowych”Moduł I - „Budowa... więcej
Spółki SIGNAL IDUNA osiągnęły 16% wzrost składki 11.08.2011
W pierwszym półroczu 2011 polskie spółki Signal Iduna notują 16% wzrost przypisu składki. Szczególnie... więcej
Pomoc na drodze 27.07.2011
Jak pokazują badania Instytutu Turystyki aż 40% Polaków na urlop wybiera się samochodem. Przed wyjazdem... więcej
więcej

  • NetMedia S.A.
    Spółka giełdowa
  • 02-625 Warszawa
    ul. Woronicza 15
  • tel.: 0 801 08 08 11
    fax: (22) 567 31 01